آموزش استفاده از login time out برای سوئیچ و روتر سیسکو:

هنگام اتصال از طریق کابل کنسول یا ریموت (Telnet-SSH) به سوئیچ(Switch) یا روتر(Router) سیسکو (Cisco)میتوان زمانی را در نظر گرفت تا در صورت انجام نشدن فعالیتی در طی چند دقیقه از محیط خارج شود .

این زمان (Time out) را میتوان تنظیم کرد،بهتر است این زمان خیلی کم ویا خیلی طولانی نباشد.

برای کنسول:

Switch(config)#line console 0

Switch(config)#exec-time … …               

       

برای ریموت:

Switch(config)#line vty 0 15

Switch(config-line)#exec-time … …

اگر بجای دقیقه و ثانیه هر دو را صفر بدهید این timer غیر فعال میشود.

مرجع مقاله : نت استاک