IVR یا منشی گویا در مرکز تلفن
 
  در تماس های ورودی مشتریان انتظار دارند تا با پخش یک یا چند پیام صوتی به صورت مستقیم به بخش یا شخص مخاطب خود متصل شوند . شیوه هدایت این پیام صوتی و منوهای ساخته شده در منشی گویا یا IVR می تواند باعث تسهیل توزیع تماس های ورودی به مرکز تلفن گردد. 
شیوه غلط یا ناصحیح ساخت IVR باعث نارضایتی مشتریان و کارمندان متصل به مرکز تلفن می شود. 
نکاتی که در ساخت IVR مرکز تلفن می بایست به آن توجه کرد : 
1. پیام های صوتی ناقص یا بریده شده 
2. استفاده از لحن صحیح در ضبط پیغام صوتی IVR
3. عدم تو در تو کردن منوی IVR و گیج شدن تماس گیرنده 
4. جلوگیری از ارتباط های منظم با یک فرد خاص در یک گروه تماس 
5. قرار دادن گزینه های مناسب تماس برای جلوگیری از پشت خط ماندن تماس گیرنده 
6. ممانعت از ایجاد مسیر های اشتباه برای تماس های ورودی 
7. معرفی دقیق بخش های مختلف تماس در پیغام صوتی آی وی آر 
8. قرار دادن موسیقی و موزیک های انتظار مناسب در خور تماس گیرنده و سازمان